Přijímací řízení

Termín konání 2. kola talentových zkoušek:

4. 3. 2019

Kritéria stanovená pro přijímací řízení uměleckých oborů na školní rok 2019/2020

Obory a přijímané počty žáků:

82-41-M/11 Design interiéru      3 žáci

82-41-M/04 Průmyslový design  3 žáci

Kritéria hodnocení:

Kritéria hodnocení jsou pro přijímací řízení stanovena v souladu § 60 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria vycházejí z výsledků talentové zkoušky. Součástí talentové zkoušky je hodnocení 10 kusů donesených domácích prací.

Kritéria stanovená pro přijímací řízení uměleckých oborů na školní rok 2019/2020

Talentová zkouška zahrnuje čtyři disciplíny:

1. Kresba hlavy

2. Kresba zátiší

3. Modelování

4. Domácí práce

Bodové hodnocení talentové zkoušky:

15-13 bodů známka výborný

12-10 bodů známka chvalitebný

9-7 bodů známka dobrý

6-4 body známka dostatečný

3-1 bod známka nedostatečný.

Maximum získaných bodů je 60 bodů.

Minimum získaných bodů činí 28 bodů.

 

* Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání talentové zkoušky, kterou konají všichni uchazeči.

* Uchazeč vykonal úspěšně talentovou zkoušku při dosažení 28 bodů a více.

* Uchazeči budou na zvolené obory přijati v pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.

* Uchazeči procházejí talentovou zkouškou pod evidenčním číslem, pod kterým budou zveřejňovány i výsledky.

 

Talentové zkoušky 2019 - výsledky 1.kola 

 

 



Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava