AVE ART Ostrava>SSUŠ>Škola>Směrnice o GDPR

Směrnice o GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jež nabývá účinnosti dne 25.5.2018, zpracovává při své činnosti Vaše osobní údaje nebo osobní údaje přihlášeného dítěte a jeho zákonných zástupců.

Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů (k dispozici u vedení školy). Údaje jsou získávány na základě oboustranného obchodního vztahu, (počínaje vyplněnou přihláškou) a budou dále archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy).

V případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte taktéž právo požadovat, po AVE ART Ostrava, přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení zpracování nezasahuje do zákonných povinností školy či jejího zřizovatele zpracovávat osobní údaje, jak jsou tyto povinnosti popsány dále.

Kontaktní údaje správce:

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o., Hasičská 550/50, 700 30  Ostrava-Hrabůvka

e-mail: aveart@aveart.cz

tel.č.: 595 782 930

Kontaktní údaje pověřence: Mgr. Martina Bartošová

email: Marta.Bartosova@atlas.cz

Zpracování osobních údajů ze zákona

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o . při své činnosti zpracovává Vaše identifikační nebo identifikační údaje Vašeho dítěte a jeho zákonných zástupců, adresní a popisné osobní údaje, jakož i některé citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), a to z důvodu, že je takové zpracování nutné pro plnění zákonných povinností pořadatele Vámi vybrané aktivity na základě přihlášky a smlouvy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Školský zákon“) a souvisejících prováděcích předpisů, a to především za účelem:

  • vedení povinné dokumentace školy (školní matriky) ve smyslu § 28 odstavce 2 Školského zákona
  • evidence úrazů, zajištění bezpečnosti a ochrany Vašeho zdraví a zdraví Vašich dětí
  • údaje shromažďované v souvislosti se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení a školských právnických osob - §144 a § 154 školského zákona
  • údaje z přihlášek uchazečů o přijetí do Vámi vybrané aktivity školy
  • třídní kniha obsahující průkazné údaje o vzdělání
  • záznamy z pedagogických porad
  • zpracování citlivých (zvláštních kategorií) osobních údajů zahrnuje zpracování údajů týkajících se zdravotního stavu; zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění
  • osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky
  • evidence docházky v čipovém systému Tetronic – příchod a odchod do a z budovy
  • škola provozuje kamerové systémy výhradně za účelem ochrany majetku, nikoliv ke sledování žáků a kurzistů; Kamerové záznamy snímají pouze společné prostory školy a prostory, které byly identifikovány jako potencionálně rizikové vzhledem ke vniknutí nepovolených osob do prostor školy. Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány maximálně po dobu 7 dnů a následně jsou smazány (pokud neexistuje vážný důvod pro ponechání daného konkrétního záznamu – např. jako důkaz pro policii při podezření na spáchání trestného činu/přestupku).

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje a rozsah jejich zpracování potřebný pro poskytnutí Vámi vybrané služby

Jméno a příjmení Vás / Vašeho dítěte a jeho zákonného zástupce (obchodní firmu),

Adresu Vás / dítěte a jeho zákonného zástupce (sídlo společnosti),

Identifikační číslo nebo rodné číslo Vás / Vašeho dítěte a jeho zákonných zástupců

(případně daňové identifikační číslo jste-li plátcem DPH),

Datum narození Vás / Všeho dítěte a jeho zákonných zástupců

Kontaktní údaje typu e-mail a telefonní číslo Vás / Vašeho dítěte a jeho zákonných zástupců

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o . má zájem nad rámec výše uvedeného povinného zpracování osobních údajů zpracovávat Vaše údaje / údaje Vašeho dítěte a jeho zákonných zástupců i pro některé další účely, pro které je vyžadován Váš souhlas.

V souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jakož i ve smyslu příslušných ustanovení ZOOU a GDPR v případech, kdy nakládání s níže uvedenými dokumenty a výstupy představuje zpracování osobních údajů:

Fotografie

Webové stránky školy a rekvalifikačních kurzů, školní publikace, ročenky, almanachy, nástěnky, školní a rekvalifikační Facebook.

Audio či videozáznam

Webové stránky školy a rekvalifikačních kurzů, školní Facebook.

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště,  vybraná aktivita účastníka, dosažené výsledky

Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže, olympiády, sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu, Facebooku školy, školních publikacích, nástěnkách, almanaších a jiných veřejně dostupných prostorách ve škole, zveřejnění osobních údajů za účelem informování veřejnosti v souvislosti s akcí na svých webových stránkách a sociální síti Facebook (použije se pouze  případě, že osobní údaje a fotografie budou na této síti použity). Zpracování osobní a BOZP agendy. Zveřejnění a propagace aktivity, zveřejnění částí prací účastníka v rámci marketingu a reklamy školy.

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. číslo

Zasílání informací o aktivitách školy (změny, workshopy, výstavy, nové nabídky).

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. číslo a zdravotní pojišťovny, účet

Hlášení pro pojišťovnu v případě úrazů nebo ztrátě věcí.

Rodné číslo

Identifikace platby, administrativní  akce.

      

Shora udělený souhlas poskytujete na celé období průběhu vybrané aktivity na základě smlouvy a na dobu, po kterou  se  tato dokumentace na škole archivuje dle směrnice Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy).       

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese školy uvedené v záhlaví, nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům školy či zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.         Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny