Maturita

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021

Model maturitní zkoušky 2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky – novela školského zákona zrušila plánované konání 3 povinných zkoušek ve společné části.

Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Podstatných změn se dočkala také profilová část, která se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších 2 nebo 3 povinných profilových zkoušek (konkrétní počet pro daný obor stanovuje rámcový vzdělávací program). 

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části. 

Nový model maturitní zkoušky je uveden v následující tabulce.

MATURITNÍ ZKOUŠKA

POVINNÉ ZKOUŠKY

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY (ŽÁK MŮŽE ZVOLIT MAX 2 ZKOUŠKY )

SPOLEČNÁ ČÁST   

český jazyk a literatura

cizí jazyk

cizí jazyk, nebo matematika 

matematika

matematika rozšiřující

PROFILOVÁ ČÁST 

český jazyk a literatura (dobrovolné pro školní rok 2020/2021)

další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
(pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)

cizí jazyk (dobrovolné pro školní rok 2020/2021)

2 nebo 3 další profilové zkoušky (počet stanoven RVP)

 

Termíny pro podání přihlášky

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce [PDF, 398 kB] řediteli školy, a to nejpozději do:

  • 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období (přihlášku pošlete na email: studijnireferent@aveart.cz)
  • 23. července 2021 pro podzimní zkušební období

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2021

30. 4. 2021          Žák je povinen nahlásit třídnímu učiteli oponenta maturitní práce (pokud se nebude jednat o pedagoga školy, je nutné s oponentem vyplnit formulář "Návrh na externího oponenta", ke                    stažení:  https://ssus.aveart.cz/skola/dokumenty/)

24. 5. 2021          Didaktický test Anglický jazyk 13.30 - 15.50 hod (časová dotace 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti)

25. 5. 2021          Didaktický test Český jazyk a literatura 8.00 - 9.45 (časová dotace 85 minut)

31. 5. - 4. 6.         Dokončení a instalace maturitních prací od 8.00 do 12.25 hod 

4. 6. 2021            Odevzdání obhajob maturitních prací

7. 6. 2021            Zveřejnění výsledků didaktických testů Centrem pro zjišťování výsledů vzdělávání   

7. - 11. 6.             Svatý týden

14. - 18. 6.           Ústní maturitní zkouška

 

  • zkoušky se konají v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.
  • V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období od 2. května do 10. června, v podzimním zkušebním období od 1. září do 20. září.
  • V jarním zkušebním období se didaktické testy konají v období od 2. května do 15. května.
  • zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka konané formou písemné práce (dále jen „písemná práce“) se konají nejdříve 1.dubna.

 

Maturitní zkouška na AVE ART Ostrava

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce školního roku 2020/2021

 

 

 

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava