Přijímací řízení

V případě zájmu o studium na škole ve školním roce 2024/2025 volejte na telefonní číslo 603 470 316 nebo pište na email: aveart@aveart.cz

Přihlášky zašlete, prosím, do 30. 11. 2023 poštou nebo na e-mail studijnireferent@aveart.cz.

 

Termín konání 1. kola talentových zkoušek: 8. 1. 2024

Termín konání 1. kola talentových zkoušek: 9. 1. 2024 (druhý termín)

Přihlásit

Kritéria stanovená pro přijímací řízení uměleckých oborů na školní rok 2024/2025

Obory a přijímané počty žáků:

82-41-M/05     Grafický design                                                                              10 žáků

82-41-M/05     Grafický design – motion design                                                 10 žáků

82-41-M/06     Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů                           7 žáků

82-41-M/11     Design interiérů                                                                            10 žáků

82-41-M/12     Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu                               7 žáci

82-41-M/04     Průmyslový design                                                                        10 žáků

 

Kritéria hodnocení:

Kritéria hodnocení jsou pro přijímací řízení stanovena v souladu § 60 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení provádí 3členná komise hodnotitelů.

Jednotlivá kritéria pro přijetí uchazečů:

I. Hodnocení 10 kusů donesených domácích prací.

 Maximum dosažených bodů 15

II. Talentová zkouška zahrnuje:

1. Kresba hlavy, maximum bodů = 15 (kresba uhlem, hodnotí se konstrukce hlavy a proporce)

2. Kresba zátiší, maximum bodů = 15 (hodnotí se konstrukce, umístění do formátu, proporce)

3. Modelování, maximum bodů = 15 (hodnocení proporcí a konstrukcí)

Celkové maximum dosažených bodů 45

III. Hodnocení průměrů známek z předmětu výtvarná výchova nebo obdobného předmětu na vysvědčení za 2. pololetí 7., 2. pololetí 8. ročníku, popřípadě 2. pololetí 9. ročníku, pokud jej má žák uzavřen nebo hodnocení z odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.

Bodové hodnocení vysvědčení z předmětu výtvarná výchova:

Průměr známek 1,00-1,99 = 15 bodů

Průměr známek 2,00-2,50 = 10 bodů

Průměr známek 2,51 a více = 5 bodů

U uchazečů z Ukrajiny, kteří doloží čestné prohlášení pro účely uznání dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání bude uděleno 15 bodů u tohoto kritéria. 

 

Celkový výsledek talentové zkoušky vznikne sečtením bodů u jednotlivých kritérií I., II., III.

Maximální počet dosažených bodů = 75 bodů

Minimální počet dosažených bodů = 35 bodů

 

 • Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je splnění tří výše uvedených kritérií hodnocení.
 • Uchazeč uspěl u přijímacího řízení v případě dosažení 35 bodů a více.
 • Uchazeči budou na zvolené obory přijati v pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.
 • Uchazeči procházejí talentovou zkouškou pod evidenčním číslem, pod kterým budou zveřejňovány i výsledky přijímacího řízení.
 • Škola nekoná zkoušku v ukrajinském jazyce.
 • Pro rozhodnutí o přijetí uchazeče má přednost, při celkové shodě bodů, uchazeč s vyšším bodovým hodnocením u kritéria I. Hodnocení donesených domácích prací. V případě stále trvající shody u tohoto kritéria, bude přijat uchazeč, jehož součet bodů u kritérií II. Kresba hlavy a Kresba zátiší bude větší. V případě i nadále trvající rovnosti bodů bude přijat uchazeč, jehož počet bodů u kritéria II. Modelování bude vyšší.
 • Uchazeči mohou podat maximálně dvě přihlášky na stejnou školu do dvou různých oborů. Vzhledem k povaze a k tomu, že talentová zkouška je shodná pro všechny obory, koná takový uchazeč talentovou zkoušku pouze jednou. Je evidován pod dvěma registračními čísly dle oboru, do kterého se uchazeč hlásí. Výsledek jedné talentové zkoušky se započítává ke dvěma oborům.  

   

  Termín podání přihlášek:
  Do 30. 11. 2023

  Termín konání talentových zkoušek:

  1. kolo:   1. termín: 08. 01. 2024
  1. termín: 09. 01. 2024
       

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny