Přijímací řízení

Rozhodnutí o přijetí 2023

Účastníkům přijímacího řízení, kteří byli přijati gratulujeme a prosíme zákonné zástupce, aby se dostavili ve středu dne 15.2.2023 v 16.30 hod do 2.patra naší školy k podpisu Smlouvy o studiu, včetně sdělení dalších pokynů a informací. K podpisu smlouvy stačí účast jednoho ze zákonných zástupců. Přineste sebou platný OP a zálohu 5.000,-Kč na školné.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je potřeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Lhůta 3 pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, je vhodné ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou. Přikládáme vzor ODVOLÁNÍ

V případě zájmu o studium na škole ve školním roce 2023/2024 volejte na telefonní číslo 603 470 316 nebo pište na email: aveart@aveart.cz

Přihlášky zašlete, prosím, do 30. 11. 2022 poštou nebo na e-mail studijnireferent@aveart.cz.

 

Termín konání 1. kola talentových zkoušek: 9. 1. 2023

Termín konání 2. kola talentových zkoušek: 10. 1. 2023

Přihlásit

 

Kritéria stanovená pro přijímací řízení uměleckých oborů na školní rok 2023/2024

Obory a přijímané počty žáků:

82-41-M/05     Grafický design                                                                               10 žáků

82-41-M/05     Grafický design – Motion design                                                  10 žáků

82-41-M/06     Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů -                          7 žáků

                          Umělecké kovářství 

82-41-M/11     Design interiéru                                                                               10 žáků

82-41-M/12     Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu -                               7 žáci

                         Design užitkových výrobků

82-41-M/04     Průmyslový design                                                                           10 žáků

 

Kritéria hodnocení:

Kritéria hodnocení jsou pro přijímací řízení stanovena v souladu § 60 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení provádí 3členná komise hodnotitelů.

Jednotlivá kritéria pro přijetí uchazečů:

I. Hodnocení 10 kusů donesených domácích prací.

 Maximum dosažených bodů 15

II. Talentová zkouška zahrnuje:

1. Kresba hlavy, maximum bodů = 15 (kresba uhlem, hodnotí se konstrukce hlavy a proporce)

2. Kresba zátiší, maximum bodů = 15 (hodnotí se konstrukce, umístění do formátu, proporce)

3. Modelování, maximum bodů = 15 (hodnocení proporcí a konstrukcí)

Celkové maximum dosažených bodů 45

III. Hodnocení průměrů známek z předmětu výtvarná výchova na vysvědčení za 2. pololetí 7., 2. pololetí 8. ročníku, popřípadě 9. ročníku, pokud jej má žák uzavřen.

Bodové hodnocení vysvědčení z předmětu výtvarná výchova:

Průměr známek 1,00-1,99 = 15 bodů

Průměr známek 2,00-2,50 = 10 bodů

Průměr známek 2,51 a více = 5 bodů

U uchazečů z Ukrajiny, kteří doloží čestné prohlášení pro účely uznání dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání bude uděleno 15 bodů u tohoto kritéria. 

 

Celkový výsledek talentové zkoušky vznikne sečtením bodů u jednotlivých kritérií I., II., III.

Maximální počet dosažených bodů = 75 bodů

Minimální počet dosažených bodů = 35 bodů

 

  • Podmínkou přijetí uchazeče ke studiu je splnění tří výše uvedených kritérií hodnocení.
  • Uchazeč uspěl u přijímacího řízení v případě dosažení 35 bodů a více.
  • Uchazeči budou na zvolené obory přijati v pořadí podle celkového dosaženého počtu bodů.
  • Uchazeči procházejí talentovou zkouškou pod evidenčním číslem, pod kterým budou zveřejňovány i výsledky přijímacího řízení.
  • Škola nekoná zkoušku v ukrajinském jazyce.
  • Pro rozhodnutí o přijetí uchazeče má přednost, při celkové shodě bodů, uchazeč s vyšším bodovým hodnocením u kritéria I. Hodnocení donesených domácích prací. V případě stále trvající shody u tohoto kritéria, bude přijat uchazeč, jehož součet bodů u kritérií II. Kresba hlavy a Kresba zátiší bude větší. V případě i nadále trvající rovnosti bodů bude přijat uchazeč, jehož počet bodů u kritéria II. Modelování bude vyšší.      

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny